Výzva Praze 1: Monitorujte kvalitu ovzduší a připravte plán jeho zlepšení

O pražském centru se toho dá říct mnoho – je historické, lákavé, živé, krásné… je ale také znečištěné. Proto vyzýváme současné vedení radnice Prahy 1, jmenovitě starostu Petra Hejmu a radního pro životní prostředí Richarda Bureše, aby přestalo přešlapovat na místě a učinilo jasný a koncepční krok směrem ke zlepšení místního životního prostředí. Tímto krokem může být reakce na výzvu z Norských fondů č. 2A „Tromso“. Oč se jedná?

„Podporovanými opatřeními v rámci výzvy ,Tromso’ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.
Státní fond životního prostředí ČR

Zelená pro jedničku je přesvědčená, že v této věci nesmíme nadále otálet. „Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, zatímco podíl stacionárních zdrojů na znečišťování ovzduší naopak dlouhodobě klesá. V aglomeraci jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro suspendované částice, oxid dusičitý, benzo(a)pyren a přízemní ozon,“ píše se na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

Každodenní zkušenost obyvatel pražského centra tomu přitom dává za pravdu: ulicemi stále proudí nadměrná automobilová doprava, některé dopravní tepny je vhodnější přecházet s rouškou i mimo dobu pandemie, parapety domů černají pod nánosem polétavého prachu, kterým se každý den plní naše ulice i plíce. A není to jen o výfukových plynech, víte například, z čeho se skládá otěr z pneumatik a kolik ho spolu s otěrem z brzd nadýcháme?

Okna v Letenské ulici, která dlouhodobě trpí vysokou intenzitou automobilové dopravy

Máme ale také rádi data. Takže například víme, že i přes letité sliby o zneprůjezdnění centra pro tranzitující automobilovou dopravu se její intenzity stále drží na vysokých číslech (viz měření intenzit dopravy TSK), jsou překračovány emisní limity, celková kvalita místního ovzduší není valná. Stálých měřících míst je však stále málo, proto by Praha 1 neměla jen čekat, co v oblasti ochrany životního prostředí zařídí hlavní město, a proaktivně se zapojit do těchto aktivit.

Výše podpory na jeden projekt v rámci výzvy „Tromso“ je 5 200 000 Kč19 500 000 Kč, podmínkou pro poskytnutí podpory je potom následné „zpracování plánu s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení (tzv. akčního plánu)“.

Věříme, že úřad městské části Praha 1 má dostatečné personální kapacity pro zajištění této výzvy. Žádost lze podávat v termínu od 15. července 2020 (9:00 hod), nejpozději do 30. září 2020 (12:00 hod). Úplný text výzvy je dostupný zde, shrnutí základních informací zde.

Souhlasíte s námi? Napište to svým radním a zastupitelům!

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.