Petřín za to stojí!

Petřín je pro mne stejně jako pro většinu Malostraňáků a Malostraňaček srdcovka. Vyrůstal jsem mezi jím a Kampou, běhal jsem po něm s kamarády v 90. letech celé dny, stavili jsme si tu různé bunkry, chodili pít z Petřínky, jedli místní ovoce. Teď bych Petřínu rád něco vrátil zpátky. Protože kolem jeho současných a chystaných proměn z mého pohledu panuje značný chaos, rozhodl jsem se využít tohoto prostoru ke shromáždění co největšího množství dokumentů a informací ze všech dostupných zdrojů. Máte-li další doplňující informace, pošlete mi je prosím na adresu filip@lachmann.cz.

Předně je třeba otevřeně říct, že stejně jako většina místních nechci, aby se Petřín stal lákavějším místem pro turisty. Nechci, aby sem mělo vjezd příliš mnoho automobilů (zejména do Seminářské zahrady), aby tudy vedly trasy různých organizovaných průvodů. Zároveň si myslím, že je třeba, aby Petřín dostával patřičnou odbornou péči.

V základních obrysech jsem pro zachování současného stavu – Kinského zahrada je strukturovaným anglickým parkem, příjemným bludištěm, které díky rozlehlosti svých cest nabízí příjemná zákoutí. Část v oblasti Hladové zdi je příjemně zarostlá, Sad Nebozízek se spolu se Seminářskou zahradou otevírá a nabízí krásné a široké výhledy mezi ovocnými stromy a mandloněmi. Lobkovická zahrada je ještě spolu s některými dalšími dílčími částmi Petřína nestrukturovaným pralesem, který bere návštěvníkovi dech, jak si dokáže poradit příroda v samém centru města. Velká Strahovská zahrada je dnes nejohroženější, protože se nachází na samém okraji hlavní tuzemské turistické trasy – Pražský hrad navštíví několik milionů lidí ročně a Petřínská rozhledna míří pomalu k milionu návštěvníků ročně. Obavy z „rozlití“ turistické tepny do této části jsou tak na místě, současný stav působí totiž jako určitá bariéra.

Důležité je si však uvědomit, že Petřín není jen místem pro procházky. Žije zde také velké množství chráněných (i nechráněných) živočichů, rostou zde rostliny, které bychom těžko hledali na jiném místě v Praze. V době klimatické krize ale také funguje jako zásadní zásobárna vody a vláhy, která je nejlepším prostředkem pro boj s městským tepelným ostrovem, který má být součástí adaptační strategie hl. m. Prahy. Péče o zeleň a o vodu je tedy nejspíš ještě důležitějším tématem než rekreační funkce Petřína, jdou však spolu ruku v ruce.

Věřím, že následující soubor informací pomůže k lepší orientaci v současné problematice úprav Petřína a přinese trochu světla do existujících sporů mezi Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) a (nejen) místními obyvateli. Jsem názoru, že MHMP nepostupoval v minulosti otevřeně a neposkytoval veřejnosti dostatek informací, což mnohé mé sousedy zahnalo do kouta.

Jako hlavní nyní vidím následující body:

 • Je třeba chránit přírodní bohatství Petřína za každou cenu.
 • Některé úpravy jsou nutné, protože bezúdržbovost může mít negativní dopad na petřínskou přírodu.
 • MHMP však musí o dění na Petříně komunikovat způsobem, který odpovídá rostoucí poptávce po informacích. Jakékoliv úpravy je nutné transparentně a dostatečně dopředu komunikovat s občany.
 • Je třeba chránit významnou rekreační funkci Petřína a nečinit takové kroky, které přímo nebo nepřímo povedou k zavedení Petřína do turistických tras – v současnosti neexistuje žádný pádný důvod pro přetváření Petřína v turisticky atraktivní lokalitu.
  V situaci, kdy do Prahy míří více než deset milionů návštěvníků ročně (tj. dvakrát více než před 10 lety a třikrát více než před 20 lety) a nárůst stále nikdo dostatečně nereguluje, se toto musí stát univerzálním principem v rámci přemýšlení o veřejném prostoru v centru města.

Krátce a stručně o Petříně

Plán Petřína

> Letecká mapa Petřína (při pohybu myší použijte klávesu Ctrl pro změnu úhlu pohledu)

Petřínské stráně (od severu)

 • Velká Strahovská zahrada – pod Strahovským klášterem, v horní části údolíčka mezi Petřínem a Úvozem
 • Lobkovická zahrada – zahrada stejnojmenného paláce (německého velvyslanectví) a přilehlá severní stráň Petřína
 • Schönbornská zahrada – zahrada stejnojmenného paláce (velvyslanectví USA)
 • Seminářská zahrada – sadově upravená severní část východní stráně Petřína
 • Zahrada Nebozízek – část východní stráně Petřína mezi lanovou dráhou a Hladovou zdí
 • Kinského zahrada – nad stejnojmenným letohrádkem na jihovýchodní, smíchovské stráni Petřína

Na vrcholu Petřína

Užitečné odkazy s informacemi

Kdo se stará o Petřín

 • Víceméně všechna rozhodnutí o Petříně jsou v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy. Městské části Praha 1 a Praha 5 mohou být pouze účastníky řízení, jejich zástupci také mohou uplatňovat svůj neformální vliv.
 • Gesčním radním pro oblast životního prostředí je Ing. Petr Hlubuček.
 • Životní prostředí na MHMP řeší Odbor životního prostředí, zejména Oddělení péče o zeleň, kde již přes 20 let působí jako vedoucí Ing. Dan Frantík.
  dále také Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP.
 • Přímo za Petřín ručí v posledních letech paní Ing. Pavla Češková z Oddělení péče o zeleň, které funguje v rámci Odboru ochrany prostředí.
 • Významnou část zahradnických prací (Seminářská a Strahovská zahrada) vykonává již od roku 1980 firma Vojanovy sady s.r.o. (dříve v rámci struktur tehdejšího podniku Sady, lesy a zahradnictví), a to také ve spolupráci s pomologem prof. Červenkou a doc. Josefem Susem. (Firma se také zasloužila o rekonstrukci ovocných sadů postupnou výsadbou nových stromků a kontinuálním hledáním vhodných krajových odrůd. Historickou inventarizaci a plán rekonstrukce sadu vypracoval Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. za spolupráce s doc. Susem.)
 • O část Petřína se stará příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy (patrně o přírodní rezervaci), za ni má Petřín na starost paní Alice Cukrová.
 • Některé části kolem lanovky spravuje zahradník Míka.
 • Menší části Petřína spravují také Premonstráti, Armáda ČR, dále sestry Boromejky chystají rekonstrukci svého areálu a chtějí aktivně pracovat s prameny a krajinou.
 • Gesčním radním pro životní prostředí MČ P1 je Petr Kučera, dále se životnímu prostředí věnuje Odbor péče o veřejný prostor a dále Komise pro životní prostředí. Tyto lze kontaktovat zejména pro uplatňování nepřímého vlivu a přímo v případě bývalého hřiště v Lobkovické zahradě (dnes zarostlá plocha kousek nad vchodem do zahrady z Vlašské ulice) a také hřiště u Nemocnice pod Petřínem.

Budoucnost Petřína – projekty úprav a revitalizace

V současnosti probíhá několik projektů zaměřených na úpravy petřínských zahrad. Jedná se o oddělené projekty a řízení, která spolu často vzájemně administrativně nesouvisí, souvisí však s vnímáním Petřína jako jednoho celku, doposud turismem nepříliš zasaženého, významného nejen pro místní komunity, ale také pro místní ekosystém.

Oficiální souhrnné informace o připravovaných projektech naleznete zde.

AKTUÁLNĚ: 18. listopadu 2019 je plánována hlavním městem veřejná beseda ke komplexu zahrad vrchu Petřína (zřejmě Baráčnická rychta).

1) Rehabilitace Lobkovické zahrady

Lobkovická zahrada, zejména její část nad německou ambasádou (při vstupu z Vlašské ulice), je dlouhodobě spíše neudržovanou částí Petřína, místy má dnes tak spíše charakter pralesa, kde se ovšem vyskytuje také mnoho náletových a nepůvodních dřevin. Současný projekt Magistrátu hl. m. Prahy má být zaměřen na nápravu této situace. Současně však existují doposud nerealizované plány na obnovu tzv. anglického parku, resp. barokní zahrady.
Společně s Lobkovickým palácem (Vlašská 19) je L. zahrada od 1. ledna 1964 chráněna jako kulturní památka České republiky, což do značné míry ovlivňuje zmíněné plány na správu tohoto území.
Případná realizace je plánována nejdřív na rok 2021, proto je vhodné, aby hlavní město do té doby vedlo intenzivní a otevřené debaty s místními a hledalo oboustranně výhodné řešení současného stavu. Nabízí se tyto otázky: Je třeba, aby tato část Petřína byla národní kulturní památkou v době, kdy město potřebuje „zapomenutá“ zákoutí a trochu volnější přírody? (Tuto debatu je třeba vést také s Ministerstvem kultury a Ministerstvem životního prostředí.) Není pochyb, že je třeba se o místo stejně starat, je však třeba budovat např. zpevněné cesty a přistupovat ke kácení, které by překračovalo nutnou ozdravnou péči?

Sledujte dění v této oblasti se zvýšenou pozorností, nebojte se oslovit lesní dělníky provádějící kácení. Měli by u sebe mít vždy povolení ke kácení spolu s dokumentací. Kácení také nesmí probíhat ve vegetační době!

Celková (sporná) situace pro obnovu Lobkovické zahrady schválená v rámci územního rozhodnutí (Odbor ŽP MHMP; plné rozlišení)

2) Stavba zahradnického zázemí a WC ve Velké strahovské zahradě.

Jedná se o místo u vstupu do Velké Strahovské zahrady z Vlašské ulice. Hlavním záměrem stavby zahradnického zázemí je „postupná redukce původních provizorních objektů a areálů, a jejich nahrazení novým, výrazně menším zázemím ve Velké strahovské zahradě“ (Portál HMP). Původní stavba (sloužící dřív jako ovčín), která stojí nedaleko, tak byla uvedena do stavu, který dnes známe. Součástí nového záměru je ovšem také stavba veřejného WC, proti které mířila řada protestů. Rada hl. m. Prahy tuto stavbu schválila a  svým usnesením z 9. září 2019 schválila výběr dodavatele stavby. K dispozici je také smlouva s dodavatelem a harmonogram prací, stanoviska z oblasti ochrany životního prostředí, stanoviska památkářů a dále informační panel.
Nyní se nabízí jedná možnost – snažit se všemi silami jednat o tom, co lze případně změnit – kapacitu místa, způsob provozu, rozsah stavby apod. V současnosti jsou na daném místě provizorní toalety (tzv. toitoiky), nicméně panují oprávněné pochybnosti o smysluplnosti navyšování kapacity WC (mnoho současných uživatelů parku o to pravděpodobně ani nežádá).
Pádné obavy panují zejména z postupného ukrajování doposud spíše zapomenutého prostoru, kudy dnes nevedou turistické trasy. I přes veškeré záruky, že samotné toalety nové návštěvníky do parku nepřivedou, tímto fakticky vzniká infrastruktura, kterou lze v budoucnosti dále rozšiřovat (o stánek se zmrzlinou, o buskera apod.) nebo otevřít místo dalším návazným stavebním záměrům. Bude třeba to do budoucna hlídat.

Časový vývoj:

 • 29. 4. 2009 Magistrát chce odstranit stavbu provozního objektu ve Velké strahovské zahradě (pozemek parc.č. 255/1), zděnou jednopatrovou budovu 4,4 x 2,7 m (sklad), zastřešenou plechovou pultovou střechou (výška 3 m), dřevěnou přístavbu rozdělenou na tři samostatné části 4,8 x 2,7 m (výška 3,4m). Celková zastavěná plocha 89,3 m2 . Souhlasu Odboru výstavby MČ Praha 1 předcházela závazná stanoviska vlastníka (25.9.2008), MHMP OOP (4.9.2008), MHMP OKP (1.12.2008,13.3.2008), UMČ P1 OŽP (25.8.2008).
 • 22. 9. 2011 je na základě žádosti Magistrátního odboru (OOP) vydáno rozhodnutí SUMCP1/047676/2011 VÝS-Kr-3,4/UR Strahovská zahrada – rozhodnutí o umístění stavby objektu s provozním zázemím pro údržbu zeleně a informační centrum MHMP (včetně přípojek inž. sítí). Tímto byl umístěn při ohradní zdi v ul. Vlašská na pozemku parc.č. 255/1 (k.ú. Hradčany) jednopodlažní objekt o celkové zastavěné ploše 150,6 m2: 10 x 5,1 m určený pro veřejnost (východní část – informační centrum), 9 x 5,1 m zázemí pro pracovníky údržby zeleně (střední část) a 7,9 x 6,8 m uskladnění techniky k údržbě zeleně (západní část).
 • 2. 2. 2012 bylo na základě žádosti Odboru ochrany prostředí MHMP (ze dne 2. 11. 2011) vydáno stavební povolení (SUMCP1/154783/2011/VÝS-Kr-Strahovská zahrada) na objekt s provozním zázemím pro údržbu zeleně a informační centrum MHMP. Součástí dokumentů bylo také závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP a rozhodnutí ochrany prostředí MHMP. Ze stavby však sešlo.
 • V roce 2015 byla odstraněna dřevěná budova provozního objektu.
 • V roce 2016 byla pro odbor ochrany prostředí (OOP) MHMP zpracována studie zázemí zahradní údržby „Petřín, 05-10/2015“. V tomto roce taky probíhal zoologický průzkum zaměřený na savce (tedy včetně chráněných druhů zvířat – plch velký, veverka obecná).
 • 15. 12. 2017 byla podána žádost odboru ochrany prostředí (OCP) MHMP o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Oznámení o zahájení územního řízení bylo Stavebním úřadem MČ Praha 1 oznámeno registrovaným spolkům, žádný se ale do řízení nepřihlásil, o věci nejednal ani žádný politický orgán MČ Praha 1.
 • 2. 6. 2018 nabylo územní rozhodnutí SUMCP1/207027/2017/VÝS-Ga-4/parc.255/1 právní moci, a to v této podobě: zázemí zahradní údržby a veřejné WC na pozemcích  parc. č. 983 (ovocný sad), 988(zahrada), 997(ostatní plocha) k.ú. Malá Strana, a parc. č. 255/1 (ovocný sad), 263 (zastavěná plocha a nádvoří, 789 (ostatní plocha) k.ú. Hradčany. Mělo se jednat o novostavby dvoupodlažní budovy s pultovou střechou 9 x 10,5 m o celkově zastavěné ploše 94,5 m2 v prostoru Velké strahovské zahrady (v pozdemním podlaží zázemí zahradní údržby se sociálním vybavením, denní místností a příručním skladem nářadí, v nadzemním podlaží veřejné WC pro návštěvníky zahrady. Součástí měla být nová ohradní zeď, odpočinková a vyhlídková plocha s mlatovým povrchem, zpevněná zatravněná plocha pro nájezd vozidel se štěrkovým trávníkem, vjezd do dvora s branou s kamennou dlažbou, na stávajících parkových cestách výměna asfaltu za kamennou dlažbu, přípojky vody a kanalizace a přeložka plynu. Součástí záměru byl nový mobiliář, asanace dřevin a sadovnické úpravy. Kácení dřevin bylo řešeno ve zvláštní správním řízení. Ve stanovené lhůtě se nepřihlásil žádný registrovaný spolek k účasti v řízení. Otázka je, jestli o tomto spolky věděly.
 • 18. 7. 2018 byla řešena otázka likvidace dřevin v samostatném řízení č.j. UMČP1/188424/2017/OŽP/Zo s uložením náhradní výsadby na poz. č, parc. 255/1, k.ú. Hradčany. Stavba si vyžádala odstranění 2 ks stromů (smrk ztepilý v havarijním stavu a  hrušeň se sníženou vitalitou) a 346 m2 části volně rostlého živého plotu z lístky obecné. Má být provedena ochrana 16 ks stromů v místech nejvíce exponovaných stavební činností, sejmuta ornice na ploše cca 620m2. Během realizace má být pro veřejnost uzavřena stávající parková cesta směrem na sever k ul. Úvoz v délce cca 75 m a nahrazena provizorní obchozí pěšinou. V rámci řízení byl obeslán registrovaný spolek, proběhlo místní šetření, kterého se kromě investora nikdo nezúčastnil a do spisu dodatečně nahlédl jeden přihlášený spolek.
 • 24. 4. 2019 proběhla veřejná prezentace záměrů na Petříně, a to od OCP MHMP a MČ Praha 1 v restauraci Petřínské terasy.
 • 27. 5. 2019 byla podána žádost odboru ochrany prostředí (OCP) MHMP o stavební povolení. Účastnit řízení se chtěl spolek „Femancioation z.s.“, to však bylo zamítnuto sdělením SUMCP1/212375/2019/VÝS-Ga-4/parc.255/1 ze dne 5. 8. 2019 pro nenaplnění podmínek účastenství dle § 109 stavebního zákona, zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny s ohledem na novelu zák .č. 225/2017 Sb. a zák. č. 100/2001 Sb. (§ 9c odst.3 písm. b) o posuzování vlivů na životní prostředí(dle § 4 odst. 1).
 • V květnu až červnu 2019 proběhlo opakované projednávání záměru v komisích Rady MČ Praha 1.
 • 26. 6. 2019 proběhla další veřejná diskuse za účasti OCP MHMP, MČ Praha 1, architektů, krajinných inženýrů, spojená s prohlídkou části Petřína (Lobkovická zahrada, Velká strahovská zahrada).
 • 9. 9. 2019 Rada hl. m. Prahy stavbu schválila a  svým usnesením z 9. září 2019 schválila výběr dodavatele stavby.
 • 11. 9. 2019 nabylo právní moci stavebního povolení S-UMCP1/212375/2019/VÝS-Ga-4/parc.255/1 -Zázemí zahradní údržby a veřejné WC Praha 1, Hradčany, Velká strahovská zahrada (Nemovitá kulturní památka R. č.Ú. s 162-11720/1 – 904) na pozemku parc. č. 255/1 (ovocný sad) k.ú. Hradčany.
 • 27. 9. 2019 reagoval náměstek primátora Hlubuček (PDF) na aktuální dopisy a k aktuálním záměrům v Komplexu zahrad vrchu Petřína.
 • 1. 10. 2019 proběhlo v souladu s podepsanou smlouvou o dílo předání staveniště stavební firmě.
 • 4. 10. 2019 byla na MHMP a MČ Praha 1 podána petice Za zachování přirozené vegetace – vzrostlých stromů a keřů Petřína a za přísný zákaz nové zástavby na Petříně.
 • 5. 10. 2019 začaly přípravy na stavbu. Místo bylo oploceno a byly vykáceno šest lísek, jedna hrušeň a smrk (ten byl v havarijním stavu).
 • 8. 10. 2019 se Komise životního prostředí Rady městské části Praha 1 jednomyslně usnesla na tom, aby hlavní město jako investor změnilo stavbu před dokončením tak, že zmenší její objem, více ji zapojí do přírodního prostředí a sníží její dopad na životní prostředí. Zároveň Rada městské části Praha 1 vzala na vědomí podanou petici (viz bod výše) a konstatovala několik skutečností, viz usnesení.
 • 14. 10. 2019 se Rada hl. m. Prahy usnesla na tom, že bere na vědomí podanou petici (viz body výše) a také usnesení Rady městské části Praha 1, viz usnesení. Zároveň Magistrát hl. m Prahy vydal tiskové prohlášení, ve kterém konstatuje, že zohlednil požadavky petentů k výstavbě zahradního zázemí na Petříně. Výsledkem má být úprava projektu, zatravnění některých dříve zpevněných ploch a osazení popínavých rostlin (viz aktualizované vizualizace). Konkrétně má dojít k zatravnění původně navrhované mlatové plochy vedle samotné stavby a zvýšení počtu vysazených stromů a pokrytí stavby popínavou zelení. Rozsah travní plochy se stromy se má zvýšít o přibližně 25 m2 a velikost zastavěné plochy se tak má snížit na cca 50 m2.
 • 22. 10. 2019 se Zastupitelstvo MČ Praha 1 usneslo na následujícím usnesení.

3) Probourání zdi z ulice Úvoz do Velké strahovské zahrady a zpřístupnění viniční stezky

Jedná se o projekt zpřístupnění této části Velké Strahovské zahrady. Rada hl. m. Prahy na základě nátlaku místních občanů rozhodla, že nebude realizovat nový průchod zdí z ulice Úvoz, protože v současnosti, z důvodu velké turistické zátěže centra Prahy, hrozí přesměrování turistické trasy vedoucí dnes Úvozem (viz také zde). Zůstává však plán na „odstranění nevhodné novodobé terénní terasy se soukromou zahradou, vybudované ve 2. polovině 20. století u bývalého viničního domu“ (Portál HMP), dále úprava okolí viničního domu, doplnění cestní sítě (zpřístupnění dalších částí vinice), sadovnické úpravy a jímání a vsakování dešťových a drenážních vod. Probourání zdi odmítla také Rada MČ Praha 1 (8. 10. 2019) i Zastupitelstvo MČ Praha 1 (22. 10. 2019).

4) Vyvedení strahovských a petřínských pramenů na povrch.

Petřín tvoří odedávna jeden obrovský rezervoár – trychtýř vody, která byla ze Strahovských a Petřínských pramenů do nedávna využívána (ještě v 60 letech) rozváděna potrubími do paláců, nemocnice, klášterů, kašen i dětských hřišť, brouzdališť, škol apod. Od počátku 70 let, kdy již „nebyla“ možná náprava z prasklé poškozené kanalizace postavených studentských kolejí, téměř všechna voda byla odvedena a končí do dnes v Čertovce, tedy ve Vltavě.(estudanky.eu)
V současnosti vzniká projekt, jenž by vyvedl tyto prameny na povrch a voda, která jinak mizí v řece, by zůstávala v místní krajině a mohla se používat pro závlahu, tvorbu tůněk apod.

MHMP k tomu uvádí, že záměrem města je vyvedení aspoň části podzemních vod na povrch, což bude mít zásadní pozitivní vliv na vodní poměry. Voda pak může být využita jak do zamýšlených vodních ploch (rybníček, vodní rezervoár, případně kašna), jedním z možných využití je i použití na závlahy trávníků a tím i k některým níže rostoucím stromům. Přítomnost otevřené vodní hladiny pozitivně mění k lepšímu mikroklima alespoň v nejbližším okolí takovýchto ploch. S vyvedením vody ze štol se počítá například v horní části Lobkovické zahrady či ve Velké Strahovské zahradě.

Přehled prací provedených v posledních 3 letech a výhled na rok 2020:

 • 2017: kontinuální čištění a údržba 1500 bm štol, oprava a vyčištění jezírka pod Petřínkou, průzkum a vytyčení vodohospodářského systému a propojení štol, zadání studie využití drenážních vod pro závlahy a vodní prvky
 • 2018: kontinuální čištění a údržba 1500 bm štol, identifikace a odkrytí štoly Petřínka, oprava zatrubnění části odtoku ze štoly Petřínka, oprava štoly č. 18 ve Strahovské zahradě, zadání projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci vodohospodářského systému pro maximální využití vod pro závlahy a vodní prvky („Řízené odvodnění na Petříně v rozsahu zahrad Strahovská, Lobkovická a Seminářská“) – řešitel Ing. Jílek,  Ekotechnik inženýring s.r.o.
 • 2019: kontinuální čištění a údržba 1500 bm štol, geodetické zaměření stávajícího vodohospodářského systému, oprava štoly č. 14 v zahradě Kinských
 • 2020: kontinuální čištění a údržba 1500 bm štol, dokončení projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci vodohospodářského systému pro maximální využití vod pro závlahy a vodní prvky („Řízené odvodnění na Petříně v rozsahu zahrad Strahovská, Lobkovická a Seminářská“), zahájení I. etapy rekonstrukce systému propojení štol ve Strahovské zahradě včetně obnovy rybníčku.

Občanské iniciativy

Petřín pro život
Prostřednictvím sociální sítě Facebook se v posledních měsících zformovala skupina Petřín pro život, která začala mapovat probíhající a chystané úpravy Petřína, vyvíjet tlak na místní i magistrátní samosprávu a příslušné odbory, uspořádala petiční akci.

31. 5. 2019 byla založena Petřínská iniciativa z.s. Petice pro vyjádření nesouhlasu občanů se stavbou veřejných WC a garáží pro zahradníky a nesouhlasu s kácením stromů od 1.8.2019 stále probíhá v sídle spolku: Galerie Millénnium, Tržiště 5, Praha 1, út – ne, 12 – 18 hodin.

Další aktuality o Petřínu a různé odkazy