Volby 2018: Zájemci o práci ve volebních komisích, můžete se hlásit

Každý, kdo má zájem se hlásit o práci ve volebních komisích pro komunální volby (5. – 6. října 2018), nechť napíše na janatitl@seznam.cz a to do 2. září 2018 do 20:00.

Do emailu uvést:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu (případně přechodného pobytu, jde-li o cizince, který může volit)
  • telefonní číslo
  • adresu pro doručování
  • emailovou adresu
  • popřípadě údaj, do kterého volebního okrsku chcete jít

Kdo může být členem volební komise:
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky a
a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.