Program-2014

Programové teze pro Prahu 1

Strana zelených v Praze 1 a nezávislí kandidáti se rozhodli společně pokračovat i do komunálních voleb v roce 2018. Tato koalice navazuje na dosavadní práci opozičních zastupitelů i aktivních občanů, kteří se dlouhodobě angažovali například v boji proti hlučným provozovnám, hazardu, negativním vlivům dopravy, proti necitlivým zásahům do historického dědictví města a špatnému nakládání s městským majetkem, včetně Nemocnice Na Františku.

V zájmu občanů Prahy 1 chce koalice ZELENÁ PRO JEDNIČKU prosazovat tento program:

OBYVATELNÉ CENTRUM – V Praze 1 musí dostat konečně obyvatelé přednost před turistickým průmyslem i krátkodobými zájmy developerů. Jen tak lze zastavit vylidňování centra a zajistit obyvatelům klidný a spokojený život.

PROSADÍME:

 • Přísné dodržování zavírací doby restaurací a zábavních podniků především tam, kde je městská část pronajímatelem prostor
 • Kontroly hluku pocházejícího z restaurací i prodejen a postihování těch, kteří porušují stanovené normy  (M1, Chapeau rouge, CoCo bar, Buritto Loco, Red Pif atd.)
 • Důsledné pokutování za rušení nočního klidu a za požívání alkoholu na místech zakázaných vyhláškou (viz opilecké průvody „pub crawl“)
 • Pravidelné kontroly problematických nočních podniků
 • Nulovou toleranci k hazardu
 • Nastavení podmínek pouliční umělecké produkce (busking), které zajistí minimalizaci dopadů na kvalitu života občanů Prahy 1. Ať už prostřednictvím právně závazných pravidel z Etického kodexu buskera, či některými omezeními, například zákazem používání reproduktorů
 • Vytvoření on-line mapy aktuálně nahlášených záborů veřejných prostranství
 • Omezení komerčních akcí ve veřejném prostoru. Nekomerční akce a akce místních občanů musí mít při povolování přednost
 • Omezení hlukové hladiny při veřejných sportovních a kulturních akcích v centru
 • Zpracování a realizace plánu udržitelného rozvoje území Prahy 1. Stanovení standardů a limitů komerčních služeb pro turisty, které mají bezprostřední vliv na životní prostředí v centru města, a to spojených s hlukem i s dopravou (historická auta, lodní doprava, nabídky prodejců a zábavních podniků, půjčování a provoz elektrických vozítek atd.)
 • Širokou a dostupnou síť služeb každodenní potřeby pro místní občany, obchody a služby v centru nesmí být jen pro turisty
 • Inventuru nebytových prostor a dostupnosti základních služeb pro obyvatele Prahy 1. Dnes platí některé podniky orientované na turisty menší nájem, než obchody a poskytovatelé služeb orientovaní na obyvatele Prahy 1. Nedostupnost základních služeb pak přispívá k vylidňování centra města
 • Opravdové farmářské trhy zpátky na Havelské a Malostranské náměstí
 • Zrušení živelně postavených stánků s fastfoodem a „trdelníky“, které se v poslední době objevují i na zcela nevhodných místech uprostřed chodníků
 • Nemovitý majetek Prahy 1 musí uspokojit veřejný zájem Prahy 1, tedy sloužit přednostně potřebám občanů
 • Přísný postup vůči spekulantům, kteří nechávají své neobsazené domy chátrat
 • Aktivní účast městské části ve správních řízeních o umístění nových staveb. Radnice v nich bude hájit zájmy rezidentů a principy památkové ochrany. Městská část neodsouhlasí novostavbu, aniž by vyslyšela názory rezidentů z dané lokality
 • Podpoříme zpracování závazného Management plánu historického jádra Prahy – plánu správy památky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO
 • Dodržování koeficientů stanovených v územním plánu pro bytové funkce v nových a rekonstruovaných domech, stanovení výškových a objemových limitů pro další zástavbu a rekonstrukce
 • Dokončení první vlny privatizace bytů obyvatelům Prahy 1, kterým byly jejich byty v minulosti přislíbeny. Přezkoumání sporných případů vyřazení bytů z privatizace. Zamezení spekulace s privatizovanými byty prostřednictvím práva zpětného odkupu po dobu 10 let

TRANSPARENTNÍ CENTRUM – Chceme, aby občané měli možnost spolurozhodovat o záležitostech obce nejen ve volbách.

PROSADÍME:

 • Zavedení stálého internetového fóra MČ Prahy 1 pro výměnu a sdílení názorů mezi občany a MČ Praha 1. Vytvoříme interaktivní webové stránky po vzoru Prahy 2, kde se budou moci občané ptát a příslušné odbory i radní jim budou odpovídat
 • Odstranění bariér k účasti na jednání zastupitelstva i rady a zpřístupnění výstupů z jednání včetně podkladů (stenozáznamy z jednání, přehled o hlasování členů rady i její rozhodnutí musí být v co nejúplnější formě zveřejňovány na webu)
 • Snadný přístup k obsahu smluv, které obec uzavírá, a to s minimálními náklady za využití fungujícího Centrálního registru smluv na portálu veřejné správy
 • Pořádání veřejných setkání s veřejným projednáváním k větším investičním a rozvojovým projektům v centru (rekonstrukce parků a ulic, nová výstavba)
 • Zveřejňování investičních záměrů v takovém předstihu, který umožní řádné veřejné projednání
 • Využívání elektronického tržiště pro zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce, s cílem posílit transparentnost nakládání s veřejnými prostředky
 • Zveřejnění seznamu nemovitého majetku městské části a jeho kategorizace dle významnosti s ohledem na požadovaný plán udržitelného rozvoje území Prahy 1
 • Etický kodex úředníka, kterýžto Praha 1 stále nemá, a knihu přání a stížností, která umožní pravidelně vyhodnocovat práci úředníků
 • Využívání otevřeného a svobodného software všude tam, kde bude v dlouhodobém horizontu hospodárnějším a flexibilnějším řešením
 • Vytvoření a zveřejnění rozklikávacího rozpočtu městské části i kompletních otevřených dat o rozpočtu.
 • Vypovězení nevýhodných smluv
 • Vymáhání úhrady škod (regres) od odpovědných osob v případě nesprávného úředního postupu. V případě podezření z trestného činu podáme trestní oznámení na ty, kvůli kterým došlo ke škodě, nic nezameteme pod koberec
 • Ověření kvality a ceny některých služeb jejich přesoutěžením
 • Radniční noviny budou opět měsíčník, bude dostatek prostoru pro názory k radnici kritické a pro všechny relevantní zájmové skupiny. Přílohou novin by měla být základní prezentace zamýšlených stavebních projektů a další koncepční a strategické materiály
 • Výnosy z privatizace a peníze ušetřené v minulosti nebudou „projídány“ ani investovány do pochybných projektů typu nákladné rekonstrukce radnice či výstavby podzemních parkovišť. Prioritně chceme směřovat investice do rekonstrukce zanedbaného bytového a nebytového fondu
 • Nezávislý a efektivní interní audit, který bude předkládat výsledky své práce Výboru pro audit MČ Prahy 1, který za tím účelem bude zřízen ve struktuře Úřadu MČ Prahy 1. Nápravu závažných nedostatků v účetnictví, evidenci majetku a hospodaření zjištěných minulými audity hospodaření
 • Zjednodušení vyřizování žádostí občanů a možnost on-line sledovat postup při vyřizování podání občanů
 • Maximální míru elektronického podání pro občany, kteří preferují vyřizování svých žádostí prostřednictvím internetu, bez únavného „běhání po úřadech“

ZELENÉ CENTRUM – Ve středu Prahy je nezbytná důsledná ochrana stávajících zelených ploch. Některé části historického jádra Prahy trpí nedostatkem zeleně.

PROSADÍME:

 • Podporu ozelenění dvorků a vnitrobloků formou celoročně dostupných komunitních grantů
 • Doplnění chybějící zeleně v Praze 1 v prostoru u Masarykova nádraží, prosazení pásu zeleně v rozvojové ploše do územního plánu
 • Stromy na náměstí (nová výsadba na Betlémském nám., Malostranském nám., nám. Republiky atd.)
 • Stromy do ulic (nová výsadba v ulici Vladislavově, Jungmannově, Štěpánské, Žitné…)
 • Dokončení a úpravu parků a zeleně na Klárově včetně náplavky, ve Vojanových sadech, ve Vrchlického sadech aj.
 • Systematický úklid ulic především splachováním, které omezuje sekundární prašnost
 • Podporu majitelů psů, kteří po svých zvířatech uklízejí, formou dostupných sáčku a košů na psí exkrementy. Znečišťování veřejných prostranství je problém, který je třeba postihovat
 • Grantový program v oblasti životního prostředí, který podpoří nejen květinovou výzdobu domů a dvorků či péči o opuštěná zvířata, ale otevře se i tématům environmentální výchovy a vzdělávání
 • Systematické třídění odpadu doplněné o nabídku třídění bioodpadu a hliníkových nápojových obalů
 • Vytvoříme podmínky pro umístění více nádob na tříděný odpad v domech
 • Snížení energetické spotřeby a využívání ekologicky šetrných výrobků při provozu úřadu a budov městské části
 • Citlivé rekonstrukce a trvalou údržbu parků, nikoliv megalomanské investice typu rekonstrukce Střeleckého ostrova
 • Důslednější úklid chodníků a parkovišť, zvláště v místech s intenzivním nočním pohybem turistů
 • Přísný postup vůči restauračním provozům, které nepoužívají funkční vzduchotechniku a zamořují okolí intenzivním zápachem, a těm, které nesprávně nakládají s obaly a zbytky jídla před svou provozovnou a ve svém okolí
 • Regulaci přebujelých restauračních předzahrádek, často zásadně omezujících jak bezpečný pohyb chodců, tak i hygienu stravování
 • Doplnění odpočinkového mobiliáře v ulicích zejména tam, kde byl zrušen kvůli restauračním předzahrádkám (Národní třída,  Příkopy apod.)
 • Návrat veřejných záchodků

KLIDNÉ CENTRUM – v centru města musí mít přednost způsoby dopravy šetrné k životnímu prostředí – veřejná doprava, chůze, jízda na kole a sdílení dopravních prostředků. Dopravu zatěžující centrum města je třeba regulovat.

PROSADÍME:

 • Navrácení tramvajového provozu do horní části Václavského náměstí v souladu se snahou o rehabilitaci oblasti náměstí,  propojení Nového Města a Vinohrad a s potřebami Dopravního podniku na účinnou alternativu k Ječné ulici
 • Zmírnění dopravní zátěže historického centra pomocí zavedení mýtného pro nerezidenty
 • Zhodnocení stávajícího využití podzemních garáží a omezení dopravního zatížení spojeného s výstavbou dalších kapacit podzemního parkování
 • Podporu cyklodopravy prostřednictvím umístění stojanů, úschoven kol, zavedení cyklopruhů, podpora bikesharingu a bezpečných cykloobousměrek tam, kde se v ulici dokáže vyhnout automobil a bicykl
 • Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy například úpravami uličního prostoru v okolí škol a školek tak, abychom zajistili bezpečné cesty dětí do škol
 • Aktivní spolupráci městské části s magistrátní radou a Komisí pro bezbariérovost s cílem zajištění bezbariérového nástupu do tramvají a metra na všech zastávkách a stanicích v Praze 1 do roku 2025
 • Systém zón placeného stání, který bude respektovat především rezidenty. Rozšíření lokality se smíšeným stáním pro rezidenty i návštěvníky. Zájem o parkovací místa bude regulován cenou. Parkování na povrchu nemůže být pro návštěvníky levnější a výhodnější než využívání podzemních parkingů. Nevyužívaná místa v podzemních garážích zpřístupníme levněji pro rezidenty
 • Humanizaci Severojižní magistrály, nikoli další tunel. Podpoříme přeměnu Severojižní magistrály na městský bulvár se stromořadími, dostupný veřejné dopravě, pěším a na kole. Úpravy podpoří návaznost historického centra na okolní městské části, jako jsou Vinohrady, Žižkov a Karlín
 • Další rozšiřování nízkoemisních zón (stávající omezení vjezdu vozidel nad 3 t není dostatečně účinné a jeho dodržování není efektivně vymáháno)
 • Vznik centra zásobování pro oblast Pražské památkové rezervace navázaného na železnici s rozvozem ekologicky šetrnými vozidly, využívání sdílených jízdních kol a aut
 • Omezení průjezdní automobilové dopravy v lokalitě Malé Strany a Smetanova nábřeží, důsledné svedení tranzitní dopravy do tunelového komplexu Blanka.

SOLIDÁRNÍ CENTRUM – Praha 1 musí zůstat místem bydlení pro všechny skupiny obyvatelstva, jak pro mladé rodiny s dětmi, tak i pro seniory. Jak pro bohaté, tak pro chudé. Zvláště starší obyvatelé a ti, kteří mají nízké příjmy a jsou zasaženi deregulací nájemného, by měli dosáhnout na přiměřené bydlení. Chceme, aby se zastavil současný trend odumírání městského jádra a do Prahy 1 se vrátil život.

PROSADÍME:

 • Rekonstrukci min. 50 dlouhodobě volných bytů v majetku MČ P1 na startovací byty pro mladé rodiny
 • Vybudování bezbariérových bytů či rekonstrukci stávajících bariérových bytů na bezbariérové, a to pro rodiny, jejichž člen takové bydlení potřebuje
 • Zavedení systému prevence proti vystěhování po vzoru Vídně, kde se již od počátku ohrožení ztráty bydlení s tímto problémem aktivně pracuje. Tato aktivita byla vyčíslena jako více než 7x levnější varianta než následná péče o osoby bez přístřeší
 • Zřízení fondu sociálních bytů malé a střední velikosti ve standardní kvalitě. Budeme požadovat, aby minimálně třetina neobsazených bytů v majetku městské části byla vyčleněna pro byty na sociální účely. Docílíme toho, aby seznam těchto bytů byl schválen zastupitelstvem MČ. Zároveň budeme požadovat, aby sociální byty byly v přiměřené kvalitě a velikosti podle velikosti rodiny
 • Zrušení záměru prodávat volné obecní byty malé a střední velikosti. Po jejich rekonstrukci je použijeme pro seniory nebo rodiny s dětmi, kteří se po deregulaci nájmů ocitli v tíživé finanční situaci
 • Zajišťování programu finanční podpory do výše 5 tisíc korun měsíčně pro ty, kteří jsou ubytováni v domě soukromých majitelů, ze svých příjmů nejsou schopni hradit nájemné v odpovídající výši přiměřené dané lokalitě a obci se pro ně nepodaří zajistit jiný byt
 • Kontaktní místo a call centrum pro pomoc našim občanům v tíživé životní situaci, které bude i prostřednictvím radničních médií aktivně informovat občany o možnostech postupu, pokud se oni nebo jejich blízcí v takové situaci ocitnou
 • Rozšíření nabídky a zvýšení úrovně domácí péče, komunitních, docházkových a asistentských služeb pro seniory a handicapované občany. Odstupňování úhrad za pečovatelské služby nikoli dle výše příjmu, ale dle zůstatku příjmu po zaplacení nákladů na bydlení
 • Zajištění širší nabídky návazných služeb na systém pomoci. Kromě běžné krizové intervence (přivolání pomoci v případě nevolnosti, požáru) jej rozšířit také o další služby, jako institut praktického lékaře dojíždějícího do bytu seniora, lékařského či všeobecného poradenství, které může senior na telefonní lince systému tísňové péče získat
 • Na základě analýzy potřeb zajistíme další stavbu domovů s pečovatelskou službou nebo domovy pro seniory
 • Dostatečnou nabídku pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané formou veřejně prospěšných prací
 • Podporu organizacím, které pomáhají sociálně slabým, nezaměstnaným a jinak sociálně vyčleněným skupinám obyvatelstva
 • Funkční síť zdravotnických zařízení, tzn. zachování poliklinik a nemocnic s přirozenou spádovou dostupností
 • Rozšíření nabídky služeb pro seniory a jejich rodiny. Mnohé rodiny chtějí nechat své rodiče dožít doma, v jejich přirozeném prostředí, a potřebují k tomu odbornou pomoc
 • Podpora školek včetně firemních školek dle potřeb a požadavků rodin bydlících nebo pracujících v Praze 1. Finanční podpora rodin, které nedokáží hradit školkovné
 • Mateřská centra a nízkokapacitní zařízení pro děti do 3 let
 • Zkvalitnění stávajících a vybudování nových místně dostupných dětských hřišť a cenově přístupných sportovišť
 • Spíše než jednorázové akce bez jasné koncepce podpoříme dětské volnočasové aktivity v neziskových organizacích typu Junák, Sokol, ČTU, YMCA, DDM apod. tak, aby je mohly navštěvovat všechny děti, včetně dětí z nemajetných rodin a bez výrazného nadání

BEZPEČNÉ CENTRUM – Do centra města nepatří veřejné domy, herny ani nonstop zastavárny, v nichž se prodává kradené zboží. Praha 1 je centrem dění celé metropole a je tady přirozeně velký výskyt osob bez domova, drogově závislých a dalších skupin obyvatelstva se specifickými potřebami, jejichž problémy musíme řešit, a to nejen restriktivními způsoby. Represi je nutné doplnit aktivitami, které osobám v obtížné životní situaci nabízejí základní služby a pomocnou ruku pro zajištění základní lidské důstojnosti a návrat do běžného života. Slouží tak rovněž k omezení souvisejících zdravotních a bezpečnostních rizik.

PROSADÍME:

 • Vykázání veřejných domů, heren a kasin z centra a omezení provozní doby nonstop zastaváren
 • Lepší práci městské policie v ulicích založenou na obchůzkové službě (pěšky, na kole či na koni) a důsledně uplatňované místní působnosti jednotlivých strážníků, na časté fyzické přítomnosti v rizikových místech a intenzivní komunikaci a spolupráci s místními rezidenty a podnikateli
 • Důraz na prevenci v činnosti městské policie, posun od prezentačních akcí k řešení konkrétních bezpečnostních problémů na základě analýzy dat o přestupkové a trestné činnosti
 • Revize koordinační dohody s Policií ČR v zájmu lepšího potírání přestupků a drobné kriminality v Praze 1
 • Vytvoření systému pravidelného informování veřejnosti o řešených případech – on-line svodky, mapy kriminality, včasná upozornění na rizika (například při sérii vloupání do bytů, sklepů atd.)
 • Možnost hodnocení činnosti jednotlivých městských strážníků ze strany občanů
 • Podporu terénních preventivních aktivit nevládních organizací zaměřených na práci s ohroženými skupinami obyvatel (drogově závislí a osoby bez domova)
 • Spolupráci represivních složek (Policie ČR a Městská policie) a existujících preventivních sociálních služeb pro uživatele drog (neziskové organizace, terénní „streetwork“ programy, kontaktní centra) tak, aby aktivní uživatelé drog upřednostňovali prostory a služby jim určené
 • Street workery, kteří jsou při řešení sociálních problémů osob bez domova efektivnější a levnější než městská policie, přímo v ulicích
 • Služby, které lidem bez domova zajistí základní servis (hygiena, základní oblečení, potravinový servis, nouzové ubytování) a pomohou při jejich resocializaci
 • Nové prostory pro středisko Naděje, kde by byla zajištěna lékařská pomoc, možnost očisty a výměny prádla
 • Posunutí zavíracích hodin Střeleckého ostrova na pozdější čas při zachování stávající ostrahy
 • Vytvoření platformy pro sdílení informací a spolupráci podnikatelských subjektů v jednotlivých částech Prahy 1 za účelem jejich zapojení do péče o bezpečnost, veřejný pořádek a kvalitu veřejných prostranství
 • Obnovení dopravních přechodů pro chodce „zebra“
 • Přezkoumáme úspěšnost projektů na zklidnění Dlouhé ulice a Karolíny Světlé

RODINNÉ CENTRUM – chceme systematicky podporovat předškolní, školní a volnočasová zařízení v Praze 1. Rodinám místních obyvatel s dětmi musí být zajištěno nejen kvalitní vzdělávání a trávení volného času, ale i nezbytné služby v blízkosti bydliště.

PROSADÍME:

 • Zachování dostatečné kapacity školek a škol
 • Podporu dalšího vzdělávání pedagogů, doplnění potřebného vybavení učebních prostor či tělocvičen a sportovních hřišť
 • Podporu volnočasových a sportovních aktivit a programů pro obyvatele Prahy 1
 • Zřízení dalších speciálních tříd, rozšíření možnosti integrace různě postižených dětí do běžných tříd (více asistentů placených z rozpočtu MČ)
 • Audit školního stravování
 • Vznik nových hřišť ve vnitroblocích tam, kde o to bude zájem (zejména na Novém Městě)
 • Dokončení rekonstrukce Kampy a Vojanových sadů s hřišti a sportovišti pro veřejnost
 • Vodní hřiště na náplavce Na Porážce
 • Budeme usilovat o převedení Petřína pod správu městské části včetně dětského hřiště u spodní stanice lanovky
 • Chceme změnu statutu tzv. Občanské plovárny (včetně jejího převedení pod správu MČ – nyní patří magistrátu) tak, aby plnila svůj původní účel a umožnila volnočasové vyžití dětem i dospělým
 • Vlastní hřiště pro mateřskou školku na Národní třídě
 • Budeme usilovat o společný občansky široce využitelný a dostupný prostor na zájmová setkání všeho druhu, s tělocvičnou a saunou, pro kluby důchodců, přednášky, komorní koncerty, školní představení, výstavy a další aktivity podporující občanskou soudržnost a hrdost na místní příslušnost (prostory typu dřívější Občanské besedy nebo např. Hlaholu)

CENTRUM KULTURY – Praha je přirozeným centrem naší země s ambicí stát se mezinárodně uznávanou kulturní metropolí. Vážíme si historického dědictví a jsme připraveni hájit jej před náporem bezohledných developerů a komercionalizace. Zároveň považujeme za důležité podporovat rozvoj současné živé kultury prezentující to nejlepší z kreativity a schopností dnešních obyvatel a návštěvníků Prahy.

PROSADÍME:

 • Standardní podporu nekomerční kultury z veřejných prostředků podle osvědčených principů běžných v kulturně vyspělých metropolích Evropy, kde se nepodporuje z veřejných zdrojů turistický kýč
 • Stálou podporu veřejným knihovnám, nekomerčním galeriím a muzeím prostřednictvím transparentního dotačního řízení, které zůstane otevřené i pro nové žadatele. Stavíme se proti neprůhlednému financování v rámci tzv. spolupořadatelství či partnerství Prahy 1, které vede k podpoře komerčně-turistických atrakcí z veřejných zdrojů
 • Podporu živé kultury v ulicích, která dokáže být atraktivní pro občany Prahy 1 i pro návštěvníky města, formou komunitních mikrograntů otevřených po celý rok a přiměřenou materiální podporou
 • Podporu aktivit místní kultury a občanských sdružení formou odpuštění místních poplatků za užívání veřejného prostranství
 • Vznik srozumitelného manuálu pro uživatele veřejných prostranství s jasně vymezenými podmínkami využití a záboru veřejného prostoru Prahy 1
 • Zasadíme se o užší spolupráci magistrátu a jednotlivých městských částí při vzájemné podpoře kulturních aktivit (například Pražská muzejní noc)
 • Tradiční podporu mezinárodním soutěžím a festivalům. Omezení podpory každoročních vánočních a velikonočních trhů v centru Prahy, které víc než kulturní tradice českého národa prezentují pokleslý a předražený kýč

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.