Stabilizace nájemce hřiště Na Františku

Opožděné Vánoce. Tak by se dalo nazvat usnesení rady naší městské části z 28. ledna 2020, ve kterém odsouhlasila přidělení veřejné zakázky na opravu sportovního areálu Na Františku společnosti Sport-Technik Bohemia s.r.o. pana Milana Vopičky. Ta je přitom současným nájemcem areálu a podle platné nájemní smlouvy má opravy zajišťovat na své náklady.

Samotná nájemní smlouva, uzavřená v roce 2017 tehdejším starostou Lomeckým, vzbuzuje nejistoty. Předně z takřka nevypověditelné a podle našeho názoru nevýhodné smlouvy, která platí až do září 2022, můžeme vyčíst, že nájemné za dva rozsáhlé sportovní areály v centru Prahy – areál Na Františku a areál Masná – platí nájemce v symbolické výši 10.000 Kč měsíčně. Nutno říct, že musí umožnit, aby byla sportoviště v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 přednostně využívána žáky škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 1 (případně žáky dalších škol, které MČ P1 určí). Dále je ve smlouvě stanoveno několik dalších podmínek, v době od 15:00 do 22:00 a o víkendech jsou však sportoviště vlastněná městskou částí přístupná veřejnosti pouze za úplatu. Děti si tedy odpoledne mají kde hrát. Když se složí na hřiště.

Ceník hřiště Na Františku

Důležitý je pak bod smlouvy, který stanoví zvláštní povinnosti pronajímatele. V něm se dočteme, že za služby vůči pronajímateli nájemci městská část zaplatí částku ve výši 812.600 Kč (bez DPH) ročně na základě objednávky oddělení školství.

A protože nájemce užíval sportoviště „již v období od 1. 10. 2017 bez právního důvodu a v této době také poskytoval Pronajímateli předmětné služby“, rozhodli se navíc tehdejší radní proplatit zpětně i tyto služby. Předkladatelkou návrhu (usnesení UR17_1239 ze 13. 11. 2017) na uzavření smlouvy byla radní Eva Špačková z ODS. Jednatel firmy Sport-Technik Bohemia s.r.o. Milan Vopička byl přitom dle Hlídače státu v minulosti sponzorem Občanské demokratické strany, když jí daroval 20.000 Kč. Zda mezi ním a touto stranou existují další vazby, nevíme.

Když se přeneseme do současnosti, narazíme na usnesení č. UR20_0081 z 28. ledna 2020, dva týdny od svržení povolební koalice. V něm se rada usnáší na zadání veřejné zakázky malého rozsahu – „odstranění havarijního stavu kluziště ve sportovním areálu Na Františku“ – firmě Sport-Technik Bohemia s.r.o., a to v rozsahu 450.684 Kč (bez DPH).

Nájemce předložil rozpočet, za kolik opraví zakrytí chlazení, tedy majetek městské části. Přitom opravy i zanedbanou údržbu má podle smlouvy nést nájemce. Docela jsme se o tom s nájemcem i Petrem Hejmou dohadovali,komentuje situaci Petr Kučera, zastupitel za Zelenou pro jedničku, který byl v předchozí koalici gesčním radním pro údržbu a rozvoj hřišť.

Rozpočet sestavený samotným nájemcem, firmou Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Co je řečeno v platné smlouvě? V části V., písmenu A., se dočteme:

Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu v řádném technickém stavu. V případě potřeb oprav předmětu nájmu, jeho příslušenství, nebo jeho součástí, je Nájemce povinen svým nákladem provádět takové opravy, které mají charakter údržby nebo opravy nutné v důsledku zanedbané údržby. V případě, že bude třeba oprav, které obstarává Pronajímatel, musí jej Nájemce o potřebě těchto oprav neprodleně písemně informovat a umožnit mu takové opravy provést. V opačném případě, je Nájemce odpovědný za škody způsobené tím, že taková oprava nemohla být provedena. Nájemce je povinen vést evidenci oprav a udržovacích prací, které provedl na vlastní náklad a tuto evidenci předložit Pronajímateli vždy k 30. 6. aktuálního roku.

A dále:

Nájemce odpovídá za škody vzniklé na předmětu nájmu v souvislosti s provozováním jeho činnosti, včetně škod způsobených jeho zaměstnanci či jednáním třetích osob přítomných v předmětu nájmu v souvislosti s provozováním činnosti Nájemce nebo s jeho vědomím. Závady a poškození způsobená na předmětu nájmu Nájemcem, jeho zaměstnanci či třetími osobami přítomnými v předmětu nájmu se Nájemce zavazuje odstranit na své náklady.

Je tedy zřejmé, že pokud nájemce dopustil, aby se některé části hřiště, do kterého městská část dlouhodobě investovala, dostaly do havarijního stavu, je jeho povinností na své vlastní náklady tento stav odstranit. Havarijní stav přeci nenastane přes noc. Otázkou tedy je, zda a jakým způsobem nájemce neprodleně informoval městskou část o potřebě oprav, než došlo k havarijnímu stavu. V tomto konkrétním případě totiž „havarijním problémem“ je, že dřevěné desky, které kryjí chlazení kluziště, zpráchnivěly a původně pochozí plocha se propadá. Nejlevnějším řešením by bylo ponechat původní materiál, tedy dřevo za pár desítek tisíc, nájemce se ale rozhodl prosazovat náhradu betonovými deskami. Pokud navíc škody vzniklé na majetku městské části vznikaly v souvislosti s komerčním pronájmem hřiště, jedná se o povinnost nájemce odstranit je na své náklady.

Shrňme si to: Přestože nájemce obou hřišť získává od městské části ročně 692.600 Kč (812.600 Kč mínus 120.000 Kč), majetek městské části dále veřejnosti pronajímá a dopouští, aby se dostal do havarijního stavu, nyní na základě vlastního rozpočtu získává od městské části dalších 450.684 Kč, aby realizoval samotné opravy.

Z pohledu pravidel veřejných zakázek, jak je má městská část nastavené, není přípustné, aby si obec nepoptala ceník prací sama, a je velmi nestandardní, aby si ceny oprav prováděných na účet městské části určoval nájemce, který sám tyto opravy provede. Nejedná se přitom o žádné specializované práce, které by nedokázala udělat jiná firma.

Takto si transparentnost a dobré hospodaření s majetkem městské části doopravdy nepředstavujeme. Rádi bychom věřili, že toto není jeden z dílčích důvodů, proč musela být svržena povolební koalice. Zkazky o návratu starých pořádků však ve světle tohoto případu nabývají až nepříjemně reálných obrysů.