Připomínkujeme koncepci Petřína

V reakci na občanské protesty v roce 2019 zadalo hlavní město Praha zpracovat Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) koncepci Petřína. Na speciálním webu věnovaném Petřínu vyzval IPR občany, aby se zapojili do komentování zadání koncepce. Koncepce má podle Rady hlavního města Prahy “vyjadřovat širokou shodu nad budoucností Petřína, definovat charakter a využití jeho jednotlivých částí, hlavní směry péče a pravidla dalšího rozvoje”.

Termín pro zaslání připomínek je 3. prosince 2020.

Protože Zelení považují Petřín za cenné místo v centru Prahy s jedinečnými ekologickými, kulturními i společenskými významy, ochotně jsme se zapojili do komentování zadání koncepce. Níže uvádíme připomínky, jak jsme je vložili do dotazníku.

Připomínky Zelených

 1. Petřín nemá jasné hranice, takže i vymezení zájmového území je zjednodušením pro účely koncepce. Charakter Petřína musí být respektován i v územích navazujících na stanovené zájmové území. Koncepce by se měla explicitně zabývat i navazujícími „přechodovými“ územími (areál Strahovského kláštera a Nemocnice Pod Petřínem, vojenské objekty na strahovských bastionech, areál školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici, či území německé a americké ambasády).
 2. Koncepce by měla zohlednit dopravní význam území Petřína, zejména pro pěší a cyklistickou dopravu (vedení cyklotrasy A32, praktické využití „Vyhlídkové cesty“ a cesty do Hellichovy ulice pro jízdu cyklistů), ale i význam lanové dráhy a nutné obslužnosti automobily. Vjezd automobilů by přitom měl být omezen na nejnutnější minimum, stezka pro cyklisty, tam kde je to vhodné, oddělena od pěších tras (aby nedocházelo ke kolizím). Kvůli velké dopravní zátěži celé oblasti by měly být jasně omezovány a postihovány zábavní dopravní prostředky (autokáry, elektrokoloběžky, segway atp.).
 3. Koncepce by měla zohlednit, že přímo na Petříně se nachází několik obydlených domů s místními obyvateli.
 4. Koncepce by měla zohlednit potenciál Petřína pro komunitní aktivity, nejen pro procházky, ale též jako vhodné místo pro např. spolkové aktivity, kompostování, lesní školku, dětská hřiště, sportovní aktivity, sběr ovoce v sadech apod.
 5. Součástí koncepce by mělo být i rozumné snižování bariér pro lidi se sníženou pohyblivostí a pro kočárky (např. výrazná bariérovost všech stanic lanovky).
 6. Koncepce má pamatovat na migrační trasy živočichů, zejména zajistit bezpečnou migraci ropuch v době páření. (Ropuchy migrují od rybníčku pod Petřínskými terasami přes petřínskou radiálu. Každoročně na tento problém upozorňujeme, ale pouze v jednom roce Magistrát hlavního města Prahy vyvěsil na stromy na tiskárně napsané papíry s upozorněním pro řidiče, kterého si ale řidiči automobilů nemuseli vůbec všimnout.)

Zadání koncepce stručně

(Text níže je převzatý z dokumentů IPR)

Hlavním pilířem zadání je vymezení zájmového území koncepce a rámcová vize pro Petřín, které mají zpracovateli veřejné zakázky určit směr, kudy se má koncepce ubírat. V rámci koncepce mají být zapojeni občané v rámci procesu participace.

(str. 5)

(str. 11)
RÁMCOVÁ VIZE PRO PETŘÍN

 • Rámcová vize je stručná a jasná deklarace hlavního města Prahy o tom, jak má území v budoucnu vypadat a fungovat. Nastavuje obecné, ale jasné cíle a principy jejich dosažení.
 • Petřín je nezastavěný vrch v centru města, unikátní fenomén, který přispívá k přírodní i kulturní identitě Prahy.
 • Petřín je různorodým územím – městskou krajinou s parky a zahradami, historickou venkovskou krajinou s ovocnými sady a vinicemi, i přírodní krajinou s enklávami přirozených lesních porostů. Jako celek jde o prostředí vysoké kulturní a přírodní diverzity.
 • Petřín je krajinářské dílo s pozůstatkem produkčních sadů v centru města, místem udržovaných historických zahrad a parků, ale také místem přírodních a venkovských ploch, kde převažují přirozené procesy či tradiční hospodářské postupy.
 • Petřín je veřejným prostorem s jasnou koncepcí, která představuje společenskou dohodu nad charakterem, užíváním a dalším rozvojem celého prostoru.
 • Petřín je územím s významnými kulturními památkami, ke kterým se přistupuje citlivě a s respektem; jako celek si zachovává svůj genius loci.
 • Petřín je místem pro každého, kdo respektuje jeho přírodní a kulturní hodnoty. Petřín poskytuje také prostor pro setkávání, rekreaci a odpočinek místním obyvatelům i návštěvníkům odjinud.
 • Petřín je krásnou terasou Prahy s mnoha vyhlídkami, odkud lze sledovat Prahu z výšky; jeho zelené svahy jsou neoddělitelnou součástí krajinného rázu města.
 • Petřín si na některých místech zachovává svá „tajemství“, která může objevit pouze pokorný, vnímavý a ohleduplný návštěvník.
 • Petřín je součástí funkčního systému zelené infrastruktury města, poskytuje obyvatelům své ekosystémové služby a přispívá k adaptaci na změnu klimatu (ochlazování okolí, stín, odpočinek v zeleni, zasakování srážkové vody a další podpůrné služby).
 • Petřín je klimaticky odolný a pomáhá obyvatelům zvládat dopady klimatické změny.
 • Petřín je místo spravované jako jeden celek dlouhodobě „udržitelným“ způsobem, s důrazem na jeho rozmanitost a vyvažování rozdílných požadavků a očekávání.
 • Petřín je místo, které nás učí, poskytuje podněty a příležitosti ke vzdělávání dětem i dospělým.

(str. 14)
Participační aktivity budou dle zadání především následující:

 • společné nastavení podrobného plánu participace se zadavatelem s cílem definování vhodného způsobu zapojení místních spolků a obyvatel do přípravy Koncepce
 • rozhovory a focus groups v terénu
 • série komentovaných vycházek pro veřejnost (částečně zajistí IPR Praha)
 • plánovací setkání v terénu
 • plánovací hry / aktivity pro děti – v terénu
 • koordinační setkání na úrovni veřejnost – zpracovatel Koncepce – zadavatel Koncepce – další klíčoví aktéři
 • prezentace návrhu ve fázi rozpracování Koncepce – veřejnost může po danou dobu podávat podněty, které zpracovatel vypořádá